Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci služeb cestovního ruchu zprostředkované agenturou B – Travel

Podmínky pro rezervaci

Rezervace ubytování, transferu, vypůjčení auta, okružní jízdy, výletu aj. přes zprostředkovatelskou agenturu B-Travel (dále jen B-Travel). B-Travel vystupuje v rámci své činnosti coby zprostředkovatel služeb v oblasti cestovního ruchu.

V případě objednávky se uskutečňuje smlouva výlučně mezi Vámi a daným poskytovatelem služby ( ubytování, transfery, vypůjčení auta, okružní jízdy, výlety, atd.). Následující podmínky tudíž platí výlučně pro naší zprostředkovatelskou činnost a nemají žádný vliv na podmínky za kterých vznikjí tyto zprostředkované služby. Všechny údaje, které naleznete na našem webu jsou zveřejňovány konkrétním poskytovatelem služby, se proto řídí odpovídajícími všeobecnými podmínkami výše uvedeného poskytovatele. Na Vámi vybrané ceny se mohou vztahovat zvláštní úpravy a omezení stran poskytovatele. Nastanou-li, budete na toto před objednávkou zvláště písemně upozorněni.

Účel služeb B-Travel

B-Travel byla založena, jako otevřená on-line platforma, jež má za cíl obsahovat co nejkomplexnější paletu služeb v oblasti cestovního ruchu, která se předkládá návštěvníkům formou elektronického obchodu. Návštěvník webové prezentace je prvníze třístran, vstupujících do smluvně právního vztahu s poskytovatelem služby, u něhož si službu objednává, a to formou závazné objednávky, jako klient. Poskytovatel službyje zde stranou druhou. B-Travel, jenž je se všemi poskytovateli dílčích služeb rovněž v závazném, právně podloženém smluvním vztahu jako prostředník, tvoří stranu třetí. Tato strana předává údajeod strany první ( klienta) straně druhé ( poskytovateli žby ). Následně B-Travel, předává e-mailem potvrzení o rezervaci klientovi, přičemžvystupuje směrem ke klientovi jménem poskytovatele, tedy strany druhé.

Smlouva o zprostředkování

Vyplněním kolonek objednávkového formuláře závazněpověřujete ubytovací zprostředkovací agenturu B-Travel zajistit službu, ( ubytování, transfer, vypůjčení auta, výlet, okružní jízdu aj.) poskytované třetí stranou. Písemným potvrzením je smlouva uzavřena.

Náš smluvní závazek se omezuje na zprostředkování služeb cestovního ruchu ( tj. ubytování, transfery, vypůjčení aut, okružní jízdy, výlety, atd.). Další služby související s přicestováním nepatří mezi naše smluvní povinnosti.

Poplatek za zprostředkování se u nás v žádném případě neplatí ( ani při eventuálním pozdějším stornu ).

Omezení odpovědnosti B-Travel

Při zadávání jednotlivých údajů jsme odkázáni na informace, které jsou online k dispozici od jednotlivých poskytovatelů služeb. B- Travel má pouze omezené možnosti prověřovat správnost těchto údajů. Proto Vám B-Travel neposkytuje žádné záruky, nebo ujištění, týkající se správnosti, úplnosti a aktuálnosti těchto údajů. Totéž platí pro ostatní informace, obsažené na této webové stránce a poskytované třetími stranami.

B-Travel rovněž neručí za disponibilitu služby ( ubytování, transferu, okružní jízdy, výletu, atd.) v momentě rezervace. B-Travel ručí z této smlouvy pouze v následujících případech:

 1. při porušení hlavních smluvních povinností;
 2. ve zvláštních případech při porušení smluvních povinností pouze v případě úmyslné a hrubé nedbalosti.

Ve všech případech je ručení spol. B-Travel omezeno smluvní cenou konkrátního úkonu.

Poplatky

 1. B-Travel si za své zprostředkovatelské aktivity neúčtuje žádné poplatky.
 2. Všechny úkony spojené s ubytováním provádí konkrétní poskytovatel služby. Ten také vystavuje veškeré účty.
 3. V případě storna se jeho výše řídí podle předpisů a směrnic jednotlivých poskytovatelů služeb, které jsou uvedeny na stránce provozovatele služby a v potvrzovacím e-mailu.

Záruka kreditní kartou

 1. Aby bylo zajištěno, že Vaše rezervace probíhá hladce B-Travel je potřeba používat informace, jako je vaše jméno a adresa, údaje o kreditní kartě, speciální potřeby a požadavky atd. Na ochranu těchto dat budeme uplatňovat příslušná bezpečnostní opatření. Nicméně, B-Travel může zpřístupnit informace o vás do jiných organizací, které jsou společníky nebo přidružených poskytovatelů služeb nebo organizací jsoucích s nimi ve smluvním vztahu.
 2. Hotely požadují údaje o kreditní kartě, aby byla zaručena Vaše rezervace. Informace o Vaší kreditní kartě bude odeslána přímo do Vámi vybraného hotelu. Pokud provádíte rezervaci, budete automaticky uzavírat dohodu s hotelem, který jste si vybrali. Za svůj pobyt v hotelu Vám z Vaší kreditní karty nestrhneme žádnou částku. Buďte ujištěni, že bereme odpovědnost, pokud se jedná o informace z Vaší kreditní karty, velmi vážně. Využíváme průmyslový standard "Secure Socket Layer" technologii pro kryptování údajů z Vaší kreditní karty.
 3. Proto můžeme zaručit, že každá provedená transakce, je 100% bezpečná. Společnost, provozující kreditní karty, je povinna uhradit zbývající část.
 4. Existují také speciální nabídky ubytování a dalších služeb ze kterých zákazníci profitují z důvodu nízkých cen, které nemohou být zrušeny a změny nelze provádět, v některých případech zákazníci musí zaplatit zvláštní poplatek aby se nabídka realizovala. Prosím, vezměte v úvahu, že hotely a další poskytovatelé služeb vybírají zálohy ve výši celkové částky za tyto služby a říkají těmto nabídkám "nabídky bez refundace" - což znamená, že již zaplacená částka je nevratná.
 5. Ostatní služby se řídí pravidly a podmínkami konkrétního poskytovatele těchto služeb.

Potvrzení rezervace

 1. Vámi provedena rezervace je považována firmou B-Travel za přijatou jakmile obdržíte potvrzení rezervace. Potvrzení Vaší objednávky Vám bude zasláno e-mailem na Vámi specifikovanou adresu. Ujistěte se, že na svém e-mailovém účtu nemáte nastaven žádný filtr tak, že e-mail od nás nebude odmítnut. Naše potvrzení rezervace bude obsahovat všechny rezervační údaje spolu s číslem objednávky. Vy, spolu s provozovatelem služby rovněž obdržíte e-mailem kopie, obsahující údaje o rezervaci. Toto potvrzení může sloužit jako důkaz o vašem nároku na vybrané služby.
 2. Smlouva je obvykle zasílána e-mailem na adresu uvedenou zákazníkem.
 3. Potvrzení rezervace založené na nepřesných údajích v našem rezervačním formuláři, nebo chybu (např. pokoj byl obsazen jiným způsobem), je třeba posuzovat jako neodeslané. 
Zadávání nesprávných údajů má za následek zrušení smlouvy.
  Původce bude odpovědný za jakékoliv ztráty a škody a nebude mít nárok na vrácení již provedené platby.
 4. Smlouvy se zpravidla zasílají e-mailem.
 5. Potvrzení rezervace vzniklé na základě nesprávných údajů v rezervačním formuláři, nebo omylu (objekt byl obsazen jiným způsobem) platí při zjištění jako nepodané. Zadání nesprávných údajů má za následek anulování smlouvy. Původce ručí za eventuální škody a nemá nárok na náhradu již uskutečněných plateb.

Přerezervování / změny / storna / výlohy

 1. Přerezervování/změna zarezervované a potvrzené služby (viz. výše) jsou možné pouze odstoupením od zarezervovaného a současnou obnovenou rezervací jiného ubytování. Za přerezervování/změnu ubytování Vám stran B-Travel nebude zaúčtována žádná částka.
 2. V případě Vašeho konečného odstoupení od smlouvy, řídí se výše k tomuto účelu nabíhajících nákladů podmínkami konkrétního poskytovatele služby, které se dozvíte z webové stránky, resp. našeho e-mailu.

Tato webová stránka je Vám, klientovi, nabízena pro finální potřebu. Využití těchto stránek Vámi a/nebo Vaším souhlasem s následujícími předpisy, podmínkami a upozorněními beze změn znamená Váš souhlas s těmito všemi předpisy, podmínkami a upozorněními. Nejste-li s těmito předpisy a podmínkami srozuměni, potom nejste oprávněni využívat tyto webové stránky.

Omezení na koncové využití

Tato webová stránka je určena k Vaši osobní potřebě. Informace a Služby z ní obdržené není dovoleno pozměňovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, vystavovat, předvádět, rozmnožovat, publikovat, licencovat, pořizovat z ní odvozená díla, ani předávat, či prodávat, bez písemného povolení B-Travel.

Omezení ručení

 1. K prověřování správnosti informací, uveřejněných na těchto webových stránkách, vynakládá B-Travel náležité úsilí. Přesto zohledněte, že B-Travel nezaručuje, že tyto informace neobsahují chyby, a berte na vědomí, že tyto, na těchto stránkách zveřejněné informace a služby mohou obsahovat nepřesnosti a překlepy. Zde připravované informace jsou podrobovány pravidelným změnám. B-Travel a jeho partneři mohou na těchto stránkách kdykoli provádět vylepšení a/nebo změny.
 2. Ani B-Travel, ani jeho partneři nedávají k určitým účelům žádná ujištění, nebo záruky, ohledně způsobilosti informací, softwaru, produktů a služeb. Dodávání na těchto stránkách nabízených služeb věnuje B-Travel náležitou, na trhu obvyklou, péči.
 3. B-Travel a/nebo jeho partneři tímto odmítají všechna ujištění, písemné záruky a podmínky ohledně těchto informací, software, produktů a služeb, včetně všech implicitních ujištění, písemných záruk a podmínek ohledně standartu kvality, způsobilosti k určitému úkonu, vlastnictví a respektování práv třetích stran, nezávisle na tom, jestli tyto vyplývají ze zákonných, či jiných právních příčin.
 4. Jakékoli ručení stran spol. B-Travel a/nebo jejích partnerů se omezuje na úmyslnou, či hrubou nedbalost.
 5. B-Travel a/nebo jeho partner ručí za nepřímé, mimořádné, vedlejší, nebo následné škody, vyplývající z využívání této webové stránky, nebo prodlevy, nebo nemožnosti tohoto využívání, nebo na těchto stránkách zpřístupněných informací, softwaru, produktů a služeb, nebo vyplývající z jejich využívání, nezávisle na právní příčině takovéhoto ručení, pouze pokud se jedná o typické a předvídatelné škody. Toto platí rovněž tehdy, byl-li B-Travel, nebo jeden z jeho dodavatelů na možnost škody předtím upozorňován. Ručení spol. B-Travel a/nebo jejich partnerů se v každém jednotlivém případě omezuje na nejvyšší částku z celkové hodnoty konkrétní obchodní transakce z které se tento nárok odvíjí; nezávisle na právní příčině, na níž je tento nárok založen. Vaše zákonná práva coby spotřebitele zůstávají nedotčena výšeuvedenými omezeními.

Žádné nezákonné, nebo zakázané využívání

Jako podmínku pro Vaše využívání těchto webových stránek zaručujete spol. B-Travel, že tyto nepoužijete k jakémukoli účelu, jenž je nezákonný, nebo v souladu s jejími předpisy, podmínkami a upozorněními zakázán.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky, provozované jinými stranami, než společností B-Travel. Tyto hyperlinky jsou Vám k dispozici pouze ve formě odkazů, B-Travel nekontroluje tyto weby a není za jejich obsah zodpovědný. Začlenění odkazů na takovéto webové stránky stran B-Travel neimplikuje ani souhlas s obsahem těchto stránek, ani spojení s jejich provozovateli.

Změny těchto předpisů a podmínek

B-Travel si vyhrazuje právo měnit předpisy, podmínky a upozornění, v souladu s kterými je webová stránka předkládána. Toto právo nemá žádný vliv na stávající předpisy a podmínky, jež jste akceptovali svými řádnými rezervacemi.

Vyšší moc

Zásahy vyšší moci, jež podstatně ztěžují, nebo úplně znemožňují splnění objednávky opravňují B-Travel k odložení splnění závazků nebo k odstoupení od smlouvy po dobu trvání události, aniž by klientovi/ům vznikl/y nárok/y na náhradu škody. Vyšší mocí se rozumí stávka, výluka, přetížení internetu a ostatní okolnosti, jimiž je B-Travel přímo, nebo nepřímo postižen.

Ochrana dat

 1. Klient je upozorněn na skutečnost, že údaje, které poskytuje v rámci existujících smluvních vztahů (zejména jméno a adresa), jsou v požadovaném rozsahu automatickou formou uložená co do úpravy, změn smluvních vztahů, podaná, zpracovaná a použitá v potřebném rozsahu firmou B-Travel. Klient se dále upozorňuje na to, že B-Travel tyto uživatelská data v zákonném rámci podává, zpracovává a používá.
 2. Klient se upozorňuje na to, že údaje, které v rámci existujícího smluvního vztahu poskytuje (zvláště jméno a adresa), firmou B-Travel v tom pro založení, co do úpravy nebo změny smluvního vztahu potřebném rozsahu automatizovaným způsobem uloženo, podáváno, zpracováváno a používáno. Klient se dále upozorňuje na to, že uživatelská a zúčtovací data shromažďuje, zpracovává a používá firma B-Travel v mezích zákona.
 3. Klient se upozorňuje, že osobní údaje, jež jsme obdrželi k rezervaci budou firmou B-Travel uloženy pouze k rezervaci. V žádném případě zde nedochází o poskytování údajů třetím stranám.

Zadržovací právo, vyúčtování

 1. Klient nesmí uplatňovat žádné zadržovací právo, pokud se nejedná o požadavky ze stejného smluvního poměru.
 2. Klient smí požadovat jen takové náhrady škody, jež jsou nesporné, nebo pravomocně stanovené.

Závěrečné podmínky

 1. Je-li jedna z těchto obchodních podmínek neúčinná, zůstává platnost ostatních podmínek nedotčena. Namísto neúčinných obchodních podmínek nastupuje právně přípustná úprava, jež se nejvíce přibližuje ekonomickému záměru.
 2. Na tuto smlouvu je aplikováno právo České republiky.
 3. Vedlejší ústní úmluvy jsou irelevantní. Změny a doplnění smlouvy potřebují k platnosti písemnou formu a písemné potvrzení od společnosti B-Travel.

Menu

Čeština  Slovensky 

  Currency: